Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z pózn. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie przetwarzania danych jest:                   Renoplast  Sp. z o.o.

 2. Siedziba administratora znajduje się: 34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 14

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres e-mail: rodo@renoplast.pl

 4. Administrator realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Informacji .

 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-zawarcie  umów, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,

-wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o ochronie osób i mienia), przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,

- zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą  na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego marketingu bezpośredniego usług własnych, podtrzymania relacji z klientem m.in. w formie udzielenia odpowiedzi na zapytanie,

-tworzenie zestawień, analiz i statystyk,

-zapewnienie obsługi płatniczej, archiwizacja danych, windykacja należności,

-weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej, lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

 

 1. Dane osobowe będą udostępnione: 

-organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,

-podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów,  usługi rachunkowe i prawne, firmy pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze (banki), nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową.
 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.

 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 

 2. ograniczenia przetwarzania,

 3. przenoszenia danych,

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

        e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 i art.79 na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.                                                                                                9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.

10.  Administrator nie będzie  korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingu oraz dostosowania oferty.

11.  Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula monitoringu

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z pózn. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rejestracji obrazu jest: Renoplast Sp. z o.o. z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 14,
   

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby, na adres e-mail: rodo@renoplast.pl
   

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring wizyjny) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
   

 4. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane, aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok.30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
   

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa
   

 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
   

 1. Dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas, prawo do treści danych na zasadach określonych w art.15 RODO,

 2. ograniczenia przetwarzania  danych na zasadach określonych w rat. 18RODO,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Klauzula informacyjna dot. wystawiania faktur

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest  Renoplast Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Żywiec, ul. Fabryczna 14

 2. W sprawach ochrony swoich danych można się skontaktować pod adresem
  E-mail: rodo@renoplast.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 3. Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.

 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej, a następnie będą archiwizowane.

 9. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingu oraz dostosowania oferty. 

 10. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów

Klauzula rekrutacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z pózn. zm., informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest: Renoplast Sp.z o.o. z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 14

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub adres mailowy:rodo@renoplast.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Dane osobowe mogą być wykorzystywane  przez Administratora do przyszłych rekrutacji pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę, której dane w CV dotyczą , nie dłużej jednak niż 1 rok.

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 2. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 3. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres :ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.