Firma RENOPLAST Sp. z o.o. w prostej linii wywodzi się z firmy wykon­aw­czej REVAN, dzi­ała­jącej od 1988 roku i real­izu­jącej kom­pletne obiekty budown­ictwa prze­mysłowego, użyteczności pub­licznej i budown­ictwa mieszkan­iowego (www​.revan​.pl). W ramach swej dzi­ałal­ności firma REVAN zma­gała się z prob­le­mem właś­ci­wego i trwałego wyko­na­nia tarasów i balkonów. Doświad­czenia zdobyte w trakcie real­iza­c­ji obiektów budowlanych zaowocow­ały stworze­niem autorskiego sys­temu wyko­na­nia i remon­tów tarasów i balkonów, systemu RENOPLAST.

RENO­PLAST Sp. z o.o. jest pro­du­centem alu­min­iowych pro­fili okapowych do wykańcza­nia krawędzi balkonów i tarasów, jak również mat drenażowych do zastosowania na tarasach i podłożach krytycznych.

Firma RENOPLAST Sp. z o.o. otrzymała w 2014 roku Aprobatę Techniczną nr AT-15-9296/2014 na wszystkie produkowane przez siebie profile okapowe. Uzyskanie Aprobaty Technicznej potwierdziło wysoką jakość profili RENOPLAST, jak również przydatność ich stosowania na balkonach i tarasach.

W sty­czniu 2009 roku na Tar­gach Poz­nańs­kich „BUDMA” RENOPLAST zaprezen­tował swoje produkty i możli­wości ich zas­tosowa­nia. Pomimo krótkiego okresu, jaki upłynął od czasu prezen­tacji, pro­dukty naszej firmy znalazły zas­tosowanie na wielu inwest­y­c­jach, pozwala­jąc uzyskać efekty nieza­wodne, trwałe i ekonomicznie.

W styczniu 2015 roku na największych targach budowlanych BAU 2015 w Monachium firma RENOPLAST pokazała swoją ofertę. Produkty RENOPLAST spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Profesjonaliści odwiedzający stoisko RENOPLAST potwierdzali wysoką jakość profili okapowych, mat drenażowych, jak i efektywność stosowania kompletnego systemu. Obecność na targach BAU 2015 zaowocowała pozyskaniem zagranicznych kontrahentów.

Jako jedyny w Europie producent profili okapowych na tarasy i balkony otrzymaliśmy Europejską Ocenę Techniczną. Wystawiony przez EOTA (European Organisation for Technical Assessment) dokument we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej umożliwia umieszczenie na naszych profilach oznakowania CE - znaku zapewniającego jakość i bezpieczne użycie danego wyrobu.

Pro­jekt firmy Reno­plast „POSZERZENIE PRODUKCJI INNOWACYJNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE DLA BALKONÓW I TARASÓW” jest współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pod hasłem „Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

projekt unijny