(+48) 33 863 78 89

Projekty unijne

Poniżej prezen­tu­jemy Państwu pro­jekty real­i­zowane przez Reno­plast Sp. z o.o., które są współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013: 
 

 

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

Firma Reno­plast Sp. z o.o. przys­tąpiła do real­iza­cji pro­jektu: Posz­erze­nie pro­dukcji o innowa­cyjne wyroby wykończeniowe dla tarasów i balkonów.

Wartość pro­jektu: 554 614,38 PLN 
Wartość dofi­nan­sowa­nia: 270 498,51 PLN