(+48) 33 863 78 89

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY RENOPLAST SP. Z O.O.

 

 

ARTYKUŁ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

1. Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest określenie warunków, na jakich
Renoplast Sp. z o. o., zwana dalej Renoplast, sprzedaje produkty i świadczy usługi Kupującym wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach.

2. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:

2.1. OWS – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży”

2.2. Kupującym – rozumie się przez to - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej będącą przedsiębiorcą, która będzie nabywać produkty lub korzystać z usług świadczonych przez Renoplast.

3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

 

ARTYKUŁ 2. ZAMÓWIENIE

 

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego stosownego zamówienia oraz potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Sprzedawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, każdorazowo w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym OWS.

3. Kupujący składa każdorazowo Sprzedawcy pisemne zamówienie podpisane i opieczętowane (dopuszczalny jest fax lub email) przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego, określające co najmniej: dokładną nazwę i adres Kupującego, określenie zamawianych towarów (asortymentu), ich ilość, proponowany termin i miejsce odbioru/dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę, formę i termin płatności w przypadku ich wcześniejszego ustalenia w ramach odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu.

4. W przypadku gdy składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru
i podpisywania faktur VAT. W powyższym względzie w braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w powyższych sprawach oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.

5. Zawarcie umowy sprzedaży w drodze potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje przez potwierdzenie Sprzedawcy dokonywane w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza odmowę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, chyba że przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia.

7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w formie pisemnej (dopuszczalny jest fax lub email) Z zastrzeżeniem postanowień pkt.10. poniżej, w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje w szczególności asortyment towarów, ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, cenę, formę
i termin płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca przesyła do osoby składającej zamówienie lub osoby przez nią upoważnionej w rozumieniu pkt. 4 powyżej.

8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9. poniżej, umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, lub datą przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia.

9. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa, w szczególności w odniesieniu do objętego zamówieniem asortymentu towarów, jego ilości, jakości, albo proponowanego terminu lub miejsca odbioru/dostawy, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron, o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie
1-go dnia od daty potwierdzenia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.

11. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących dostawcy towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

 

ARTYKUŁ 3. CENY / FAKTUROWANIE / WARUNKI I FORMA ROZLICZEŃ

 

1. Cena towarów ustalana jest każdorazowo w pisemnej Ofercie Sprzedawcy złożonej Kupującemu lub jeżeli taka nie była składana – w potwierdzeniu zamówienia.

2. Ustalone/wynegocjowane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów
i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury, chyba że w trakcie przygotowania oferty posługiwano się cenami brutto.

3. Faktury VAT będą wystawiane przez Renoplast po zrealizowaniu zamówienia.

4. Faktury będą wystawiane osobno dla każdego dokumentu wydania towaru.

5. Kupujący zapłaci Renoplast cenę w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że inny termin został ustalony w Ofercie Sprzedawcy złożonej Kupującemu lub jeżeli taka nie było składana – w lub potwierdzeniu zamówienia. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Renoplast.

6. Renoplast może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.

7. Renoplast będzie uprawiony do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, w przypadku niewywiązywania się przez Kupującego z warunków finansowych określonych w umowie.

 

ARTYKUŁ 4. DOSTAWY / ODBIÓR

 

1. Jeżeli Sprzedający nie określi inaczej na piśmie, dostawa odbędzie się w siedzibie Kupującego
i zostanie wykonana przez przewoźnika wykorzystywanego wybranego przez Sprzedającego. We wszystkich innych przypadkach dostawa odbędzie się w siedzibie Sprzedającego. Wszelkie daty określone przez Sprzedającego dotyczące dostawy Towarów są terminami szacunkowymi. Dostawa wykonana 2 dni robocze przed i 2 dni robocze po terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia uważana jest za dokonaną w terminie. Z dniem 1 sierpnia 2016 za moment dostarczenia uznaje się przekazanie towaru przewoźnikowi.

2. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Kupującemu wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.

3. Jeżeli dostawa towaru opóźnia się z przyczyn, za które Renoplast nie ponosi odpowiedzialności, od dnia gotowości do dokonania dostawy wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.

 

ARTYKUŁ 5. REKLAMACJE

 

O ile nie ustalono inaczej w szczegółowych warunkach zamówienia:

1. Reklamacji podlega produkt zakwalifikowany i uznany przez Renoplast jako wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.

2. Kupujący ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru (odbiór jakościowy i ilościowy) niezwłocznie w dniu ich otrzymania, z dołożeniem należytej staranności.

3. Wszelkie niedobory ilościowe towarów powinny być zostać zgłoszone przez osobę wskazaną w Artykule 2 pkt 4 w dniu odbioru/dostawy towarów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W zgłoszeniu należy wskazać numer zamówienia, oznaczenie towaru którego dotyczy oraz różnice ilościowe.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych dostarczonego towaru, osoba wskazana w Artykule 2 pkt 4 powinna w terminie 3 dni od dnia dostawy towaru złożyć do Renoplast pisemne (list, faks, e-mail) zgłoszenie reklamacji. Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia, oznaczenie towaru, którego dotyczy, przyczyny reklamacji oraz proponowany sposób jej załatwienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń, co do jakości dostarczonych produktów, strony uznają, że dostarczony towar jest dobrej jakości i spełnia oczekiwania Kupującego oraz wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie wad jakościowych tego towaru.

5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.

6. Wady części zamówionego towaru nie uprawniają Kupującego, będącego przedsiębiorcą, do składania reklamacji co do całości dostawy.

7. Renoplast zobowiązuje się rozpatrzyć otrzymaną od Kupującego reklamację w terminie do 14 dni od daty jej wniesienia.

8. W zależności od rodzaju stwierdzonej wady, jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, Renoplast zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy oraz dostarczenia nowych produktów na swój koszt do miejsca wskazanego przez w terminie z nim uzgodnionym.

9. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z Renoplast w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

 

ARTYKUŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umowy.

2. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.

3. Szczegółowe warunki zamówień mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.

4. Katalog produktów i usług oferowanych przez Renoplast oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.

5. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu OWS rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Renoplast.

8. Treść OWS znajduje się na stronie internetowej: http://www.renoplast.pl

 

OWS obowiązują od 2014-01-01

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Renoplast Sp. z o. o. ( zwana dalej Gwarantem) zapewnia, że wytwarzane przez nią produkty są dobrej jakości i odpowiadają publikowanym przez Gwaranta informacjom o tych produktach.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu wytwarzanych i sprzedawanych produktów na zasadach określonych postanowieniami niniejszych Warunków gwarancji oraz przepisami Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym w przypadku umowy sprzedaży pomiędzy Gwarantem a Zamawiającym, zawartej przez Zamawiającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli natomiast Zamawiającym jest konsument, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza jego uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Gwarancja na wytwarzane przez Gwaranta produkty wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia wydania produktów Zamawiającemu.

4. W przypadku wystąpienia wady dostarczonych produktów, Gwarant zobowiązany jest do wymiany wadliwych produktów.

5. Gwarant nie ma obowiązku wymiany produktów znajdujących się poza obszarem państwa, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania Zamawiającego, chyba że produkty te znajdują się na terytorium RP.

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

7. Gwarancji podlegają wyłącznie wyroby, które zostały zabudowane zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczoną przez Gwaranta instrukcją montażu.

8. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, przed rozpoczęciem montażu, dostarczonych produktów pod kątem występowania w nich ewentualnych, widocznych gołym okiem, usterek, lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad lub usterek, Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Gwaranta w terminie 14 dni od dostawy towaru oraz do powstrzymania się od montażu dostarczonych produktów.

9. W przypadku rozpoczęcia montażu wyrobów obarczonych wadami, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za te wady oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady i koszty będące następstwem montażu.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonych produktów inne niż wskazane w przepisie art. 578 Kodeksu cywilnego. W szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wady będące następstwem niewłaściwego montażu, niewłaściwego zastosowania, lub niewłaściwego użytkowania dostarczonych wyrobów,

b) wady będące następstwem uszkodzeń mechanicznych,

c) wady będące wynikiem niewłaściwego transportowania i magazynowania produktów przez Zamawiającego,

d) wady wynikające z użycia niewłaściwych narzędzi do obróbki i montażu dostarczonych produktów.

11. Gwarancja udzielana jest również na profile niemalowane (surowe aluminium) montowane w środowisku niekorodującym dla aluminium.

12. Procedura reklamacji:

a) Zamawiający potwierdzając dostawę ma obowiązek sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilości i jakości zamówionego towaru. Wszelkie niezgodności z zamówieniem należy udokumentować pisemnie na dokumencie odbiorowym lub osobnym dokumencie, sporządzonym na tą okoliczność.

b) Reklamacje dotyczące wad jawnych dostarczonego materiału należy zgłosić w terminie 14 dni od dostawy towaru, w formie pisemnej, listem poleconym.

c) Reklamacje jakościowe należy zgłosić pisemnie, listem poleconym.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

- numer dokumentu dostawy;

- rodzaj reklamowanego towaru;

- dokładny opis przedmiotu reklamacji (w miarę możliwości również zdjęcie reklamowanego produktu);

d) W przypadku reklamacji jakościowych Gwarant w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, wyśle swojego przedstawiciela celem oceny przedmiotu reklamacji.

e) W przypadku wad ukrytych reklamacje jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, jednak nie później niż 3 dni od jej wykrycia.

f) Gwarant wszelkie reklamacje jakościowe będzie rozpatrywał w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 15 dni roboczych od daty poprawnie zgłoszonej reklamacji. W razie potrzeby Gwarant zwróci się do Zamawiającego o uzupełnienie informacji potrzebnych do rozpatrzenia

reklamacji, przy czym termin wskazany w zdaniu poprzedzającym wynosi wówczas 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

13. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Gwarantem a Zamawiającym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gwaranta.

14. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, ust. 12 nie ogranicza prawa Zamawiającego do wytoczenia sprawy przed Sądem, którego właściwość miejscowa wynika z ustawy.