(+48) 33 863 78 89

O firmie Renoplast

Firma RENOPLAST Sp. z o.o. w prostej linii wywodzi się z firmy wykon­aw­czej REVAN, dzi­ała­jącej od 1988 roku i real­izu­jącej kom­pletne obiekty budown­ictwa prze­mysłowego, użyteczności pub­licznej i budown­ictwa mieszkan­iowego ( www​.revan​.pl ). W ramach swej dzi­ałal­ności firma REVAN zma­gała się z prob­le­mem właś­ci­wego i trwałego wyko­na­nia tarasów i balkonów. Doświad­czenia zdobyte w trakcie real­iza­c­ji obiektów budowlanych zaowocow­ały stworze­niem autorskiego sys­temu wyko­na­nia i remon­tów tarasów i balkonów, systemu RENOPLAST.

RENO­PLAST Sp. z o.o. jest pro­du­centem alu­min­iowych pro­fili okapowych do wykańcza­nia krawędzi balkonów i tarasów, jak również mat drenażowych do zastosowania na tarasach i podłożach krytycznych.

Firma RENOPLAST Sp. z o.o. otrzymała w 2014 roku Aprobatę Techniczną nr AT-15-9296/2014 na wszystkie produkowane przez siebie profile okapowe. Uzyskanie Aprobaty Technicznej potwierdziło wysoką jakość profili RENOPLAST, jak również przydatność ich stosowania na balkonach i tarasach.

W sty­czniu 2009 roku na Tar­gach Poz­nańs­kich „BUDMA” RENOPLAST zaprezen­tował swoje produkty i możli­wości ich zas­tosowa­nia. Pomimo krótkiego okresu, jaki upłynął od czasu prezen­tacji, pro­dukty naszej firmy znalazły zas­tosowanie na wielu inwest­y­c­jach, pozwala­jąc uzyskać efekty nieza­wodne, trwałe i ekonomicznie.

W styczniu 2015 roku na największych targach budowlanych BAU 2015 w Monachium firma RENOPLAST pokazała swoją ofertę. Produkty RENOPLAST spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Profesjonaliści odwiedzający stoisko RENOPLAST potwierdzali wysoką jakość profili okapowych, mat drenażowych, jak i efektywność stosowania kompletnego systemu. Obecność na targach BAU 2015 zaowocowała pozyskaniem zagranicznych kontrahentów.

Jako jedyny w Europie producent profili okapowych na tarasy i balkony otrzymaliśmy Europejską Ocenę Techniczną. Wystawiony przez EOTA (European Organisation for Technical Assessment) dokument we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej umożliwia umieszczenie na naszych profilach oznakowania CE - znaku zapewniającego jakość i bezpieczne użycie danego wyrobu.

Zobacz dlaczego warto wybrać profile okapowe od naszej firmy.

Aktualności

Firma Renoplast

Pro­jekt firmy Reno­plast „POSZERZENIE PRODUKCJI INNOWACYJNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE DLA BALKONÓW I TARASÓW” jest współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pod hasłem „Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

Infor­ma­cje źródłowe na temat Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zna­j­dują się na stronie www​.rpo​.slaskie​.pl

 


 
Firma Renoplast od lat poszukiwała rozwiązań dla problemów występujących przy remontach tarasu i balkonu.  Do tych problemów zalicza się między innymi: przecieki na balkonie i tarasie, odpadające płytki na tarasie, korodujące okapniki, korozja obróbek blacharskich, cieknący taras lub balkon, wysolenia na balkonie czy tarasie, wymrożone lub odparzone płytki ceramiczne.
Po wielu badaniach wewnętrznych oraz m.in. Instytucie Techniki Budowlanej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, firma Renoplast wyprodukowała nowoczesne systemy tarasowo-balkonowe dopasowane do większości rodzajów posadzek na tarasach i balkonach jak: posadzka z płytek ceramicznych, posadzka żywiczna drenażowa, posadzka żywiczna cienkowarstwowa, posadzka z PCV, posadzka z płyt betonowych oraz od niedawna posadzka podniesiona z desek kompozytowych. Systemy Renoplast oferują zamienniki dla obróbek blacharskich, które są jedną z głównych przyczyn powodujących problemy tarasowo-balkonowe. Produkowane przez Renoplast profile okapowe proste, profile narożne o kątach 90° i 135°, łączniki łączące profile, odbojniki przyścienne, uchwyty rynnowe, maty drenażowe oraz wykonywane specjalnie pod zamówienia klienta profile łukowe na balkony i tarasy półokrągłe oraz profile narożne o kątach zleconych. 
Renoplast utrzymując ciągły kontakt z użytkownikami i wykonawcami balkonów i tarasów nieustannie dąży do udoskonalania swoich wyrobów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.
Przygotowując się do remontu tarasu czy balkonu warto zasięgnąć porady naszych doradców technicznych, którzy współpracują z architektami, nadzorem budowlanym oraz klientami indywidualnymi pomagając dobrać odpowiednie rozwiązania.  Ekspert doradzi jaki profil zastosować, jak wykonać izolację, hydroizolację, warstwę drenażową oraz jak zabezpieczyć okap, tak aby balkon i taras służyły nam na wiele lat.